f bn
"אות לתקווה ישראלית בחינוך לרשויות מקומיות"הוענק למועצה
עובד נור: "חרף כל האתגרים- אנו בוחרים בכל יום מחדש
וביתר שאת- בחיים המשותפים"
פיתוח בגלבוע:
שלב סופי בפיתוח התשתיות בהרחבת חבר; הישוב צפוי להכפיל
את כמות תושביו
מעורבות חברתית, ציונות, ומאסטר שף... נוער גלבוע, כמובן!
למעלה מ-90 בני נוער משכבת י"א, מכל יישובי הגלבוע השתתפו
בכנס י"א של התנועה הקיבוצית. המשלחת מהגלבוע הייתה
הגדולה ביותר מבין כל המועצות האזוריות!

מעגל תנועה חדש בכניסה לאזור תעשייה מבואות הגלבוע!
בתום פעילות אינטנסיבית של המועצה, החלה בניית הכיכר על כביש 675,
שתסדיר מחדל תחבורתי שהטריד את היזמים, בעלי המפעלים
ותושבי הגלבוע.
תנים בגלבוע
לאחרונה אירעו מספר מקרים בהם נראו תנים בשטחים חקלאים
ואף סמוך לישובים. בהינתן סכנת מחלת הכלבת- המועצה קוראת
לתושבים להגביר ערנות ולהישמע להנחיות שהופצו
פרויקט ייחודי לשימור קרקע חקלאים בכפרים
התגייסות מרשימה של חקלאי הכפר טייבה לקידום חקלאות איכותית
ומתקדמת באדמתם