דף הבית >> המועצה בשבילך >> קולחי הגלבוע >> קולחי הגלבוע - מידע לתושב >> מכרזים
 

קולחי גלבוע בע"מ - מכרז מספר 17/01/קפ - לאספקת ותחזוקת מערכת מידע ארגונית
 

להורדת ספר המכרז המלא לחצ/י

1 .כללי

1.1 קולחי גלבוע בע"מ, תאגיד התשתיות הזורמות בגלבוע, הינו תאגיד בבעלות מלאה של המועצה האזורית

גלבוע (להלן: "המועצה") שבין מטרותיו העיקריות: ניהול, תפעול ותחזוקה של מערכת הביוב הניקוז

ומים בתחום ישובי המועצה. התאגיד מסווג כמלכ"ר לצרכי מע"מ וכמוסד ציבורי לצרכי מס הכנסה

ובהתאם פטור ממס על הכנסותיו. פעילות מכירת המים מסווגת כפעילות עסקית לצרכי מע"מ (להלן:

"התאגיד").

2.1 התאגיד מזמין בזה הצעות למתן שירות לאספקת ותחזוקת מערכת מידע ארגונית בהתאם לתנאי והוראות

מסמכי המכרז (להלן: "השירותים").

3.1 תקופת ההתקשרות הינה ל-24 חודשים ממועד חתימת התאגיד על חוזה ההתקשרות. תקופת ההתקשרות תוארך מאליה כל פעם ל-12 חודשים ועד ל-4 שנים נוספות- סך הכל 6 שנים. התאגיד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, שלא להאריך את תקופת ההתקשרות או להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה הקצרה מהאמור לעיל, הכל בהתאם להוראות חוזה ההתקשרות.

4.1 השירותים, היקפם ותנאיהם, מפורטים במסמכי המכרז.

2 .תנאי סף להשתתפות במכרז רשאים להשתתף במכרז זה, מציעים העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

1.2.מערכת מידע לגבייה מוכללת ואינטגרטיבית המכילה את מודול הגבייה, האכיפה ושירות הלקוחות (על פי הגדרתה במסמכי המכרז), כפי שמוצעת על ידי המציע, פועלת במועד הגשת מסמכי המכרז, ובנוסף פעלה לכל הפחות

במהלך 24 חודשים רצופים מתוך השנים 2014-2016 ,בלפחות שני תאגידי מים וביוב בארץ, בעלי 20 אלף מדי מים לפחות בכל אחד מהם.

2.2.המשתתף הינו בעל זכויות השימוש במערכת המידע, לרבות זכויות מכירה, שיווק, הפצה, ותחזוקה למערכת זו.

3.2.המערכת רשומה במשרד האוצר כבעלת אישור לרישום במרשם תוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת.

4.2.מציע אשר צירף להצעתו ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

5.2.מציע אשר השתתף במפגש המציעים, כמפורט בסעיף 5 להלן.

הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד (למעט אם נכתב מפורשות אחרת).

3 .השתתפות במכרז

כל מציע המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין ולקבל לידיו את מסמכי המכרז לצורך העתקתם, באופן ובמועדים

המפורטים להלן:

1.3 .במשרדי התאגיד, בימים א'-ה' בין השעות 00:9 עד 00:15 .ניתן יהיה לרכוש העתק מודפס של מסמכי

המכרז בתשלום בסך ₪000,1( לא כולל מע"מ(. מובהר בזאת כי רכישת עותק מודפס של מסמכי המכרז

אינה תנאי להשתתפות במכרז; או

2.3 .באתר האינטרנט של התאגיד ניתן להדפיס את מסמכי המכרז ללא תמורה;

כל הבהרה, שינוי או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יעודכן באתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין בכל עת, במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה, שינוי ועדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיון האמור.

4 .ערבות

המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית )אוטונומית( בסך 000,50( ₪ חמישים אלף ₪( בנוסח הנדרש במסמכי המכרז, לטובת התאגיד, להבטחת קיום תנאי המכרז, ההצעה, חתימה על החוזה וקיום הוראותיו.

5 .מפגש מציעים

מפגש מציעים יתקיים ביום 17/2/13 בשעה 00:11 במשרדי ועדת המכרזים בבנין מועצה אזורית הגלבוע, קומה ג' (במשרדה של הגב' אורלי יעקב), בניין המועצה בצומת קיבוץ תל יוסף. ההשתתפות במפגש מהווה תנאי סף.

 המועד האחרון להגשת הצעות הינו ב- 17/3/19 בשעה 00:12

אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

בכבוד רב,

מר עובד נור, יו"ר
מר מוחמד אלבחירי, מנכ"ל

תאגיד קולחי גלבוע בע"מ

להורדת ספר המכרז המלא לחצ/י

 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

 
אינסטאגרם הגלבוע לצפיה בסרטוני וקליפים  מ.א.הגלבוע לחצ/י לפייסבוק הגלבוע  שלנו לחצ/י
     


 


יומן ארועים
ליומן הארועים מסך מלא לחצ/י
 
 
 
הרשמה לניוזלטר הגלבוע
 
גופי סמך מועצה


 
   
תאגיד קולחי הגלבוע מרכז "דורות בגלבוע מרכז צעירים בגלבוע
     
 
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית הגלבוע 2006 ©  - כתובת למשלוח מכתבים: ד.נ גלבוע מיקוד  1894400    הבהרה משפטית      תנאי שימוש באתר   
לייבסיטי - בניית אתרים