דף הבית >> המועצה בשבילך >> לשכת ראש המועצה >> ארנונה עם הפנים לתושב >> הנחה בארנונה לאזרחים ותיקים
 

תיאור ההנחה תקנה מס'  שיעור
ההנחה
המרבית
ההגבלה מרבית של
מ"ר
תנאים לקבלת ההנחה
אזרח ותיק שאינו מגבל גמלת הבטחת הכנסה ומקבל:
-          קצבת זקנה
-          קצבת שארים
-          קצבת תלויים
-          קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה
 
 
2(א)(1)(א)
 

עד 25%
 
 
עד 100 מ"ר
 
 
·         המבקש הינו בגיל המתאים.
·         מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
·         הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אזרח ותיק
(העומד בקריטריונים על פי חוק אזרחים ותיקים)
 
 
 
 
 
 
 
 
סעיף 9(ג) לחוק אזרחים ותקים, תש"ן 1989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
עד 100 מ"ר
·         המבקש מחזיק בנכס.
·         המבקש הינו בגיל המתאים
·         שסך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, אינו עולה
על 100% מהשכר הממוצע במשק כפי שפורסם לאחרונה לני מועד ההגשה. (נכון  ל -  06/13
9624 ₪)
·         במידה וגרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, רק אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה הדירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק.
·         הגשת בקשה בכתב חתומה על ידו.
·         הצהרה של המבקש על הכנסותיו, מכל מקור שהוא.
·         בחישוב ההכנסה לצורך בחינת הזכאות להנחת אזרח ותיק, אין להביא בחשבון את קצבת הילדים, קצבת זקנה, קצבת שאירים וגמלת ילד נכה כהכנסה (לפי סעיף 12(ה) לחוק ההסדרים.
 
 
 
אזרח ותיק המקבל גמלת הבטחת הכנסה ומקבל:
-          קצבת זקנה
-          קצבת שארים
-          קצבת תלויים
-          קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה
 
 
 
 
 
2(א)(1)(ב)
 
 
 
 
 
עד 100%
 
 
 
 
 
עד 100 מ"ר
 
 
 
 
·         המבקש הנו בגיל המתאים.
·         מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
·         הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.
 
 
 
 
 
 
אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה
לתקנות האזרחים הוותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה) התשע"ב - 2011  
 
 
 
 
עד 100%
 
 
 
 
 
עד 100 מ"ר
 
 
 
·         המבקש הנו בגיל המתאים.
·         המחזיק בנכס נשוא הבקשה.
·         הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הקצבה.
 
 
 
נספחים:
 
סעיף 2(א)(1) לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג 1993:
 
2. (א) מועצה רשאית לקבוע הנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת הכספים על מחזיק בנכס שנתקיימו לגביו אחד התנאים כמפורט להלן, בשיעורים שפורטו להלן:
מיום 1.1.2004
תק' תשס"ד-2003
ק"ת תשס"ד מס' 6279 מיום 23.12.2003 עמ' 92
2. מועצה רשאית לקבוע הנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת הכספים על מחזיק בנכס שנתקיימו לגביו אחד התנאים כמפורט להלן, בשיעורים שפורטו להלן:
 
מיום 1.1.2005
תק' תשס"ה-2005
ק"ת תשס"ה מס' 6359 מיום 4.1.2005 עמ' 288
2. (א) מועצה רשאית לקבוע הנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת הכספים על מחזיק בנכס שנתקיימו לגביו אחד התנאים כמפורט להלן, בשיעורים שפורטו להלן:
(1)אזרח ותיק –
(א) המקבל על-פי חוק הביטוח אחת מקיצבאות אלה: קיצבת זקנה, קיצבת שאירים, קיצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה – הנחה שאינה עולה על 25 אחוזים לגבי 100 מ"ר בלבד משטח הנכס;
(ב)אם בנוסף לקיצבה שבפסקת משנה (א) הוא מקבל גימלת הבטחת הכנסה -  הנחה בשיעור עד 100 אחוזים לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס;
מיום 1.1.1994
תק' תשנ"ד-1993
ק"ת תשנ"ד מס' 5563 מיום 22.11.1993 עמ' 226
החלפת פסקה 2(1)
הנוסח הקודם:
(1)גבר שמלאו לו 65 שנים או אשה שמלאו לה 60 שנים ואין בבעלותם נכס נוסף – 
(א) אם הם מקבלים קיצבת זיקנה או קיצבת שאירים על פי חוק הביטוח – הנחה שאינה עולה על 20 אחוזים, לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס;
(ב)אם בנוסף לקיצבה שבפסקת משנה (א) הם מקבלים גימלת הבטחת הכנסה – הנחה שאינה עולה על 80 אחוזים, לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס;
 
מיום 1.1.1994
תק' (מס' 2) תשנ"ד-1994
ק"ת תשנ"ד מס' 5605 מיום 9.6.1994 עמ' 916
החלפת פסקת משנה (א)
הנוסח הקודם:
(א)אם הם מקבלים קצבת זיקנה או קצבת שאירים על פי חוק הביטוח – הנחה שאינה עולה על 25 אחוזים, לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס;
 
מיום 1.1.2005
תק' תשס"ה-2005
ק"ת תשס"ה מס' 6359 מיום 4.1.2005 עמ' 288
(1)גבר שמלאו לו 65 שנים או אשה שמלאו לה 60 שנים אזרח ותיק –
(א)אם הם מקבלים המקבל על-פי חוק הביטוח אחת מקיצבאות אלה: קיצבת זקנה, קיצבת שאירים, קיצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה – הנחה שאינה עולה על 25 אחוזים 15 אחוזים לגבי 100 מ"ר בלבד משטח הנכס;
(ב)אם בנוסף לקיצבה שבפסקת משנה (א) הם מקבלים הוא מקבל גימלת הבטחת הכנסה -  הנחה בשיעור עד 100 אחוזים לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס;
 
מיום 1.1.2005
תק' (מס' 2) תשס"ה-2005
ק"ת תשס"ה מס' 6377 מיום 17.3.2005 עמ' 569
(א)המקבל על-פי חוק הביטוח אחת מקיצבאות אלה: קיצבת זקנה, קיצבת שאירים, קיצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה – הנחה שאינה עולה על 15 אחוזים 25 אחוזים לגבי 100 מ"ר בלבד משטח הנכס;
(2)(א) נכה הזכאי לקיצבה חודשית מלאה כמשמעותה בסעיף 127לו לחוק הביטוח, אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור 75 אחוזים ומעלה -  הנחה שאינה עולה על 80 אחוזים;
 
סעיף 9 לחוק האזרחים הוותיקים, תש"ן 1989
 
 
9.(א)אזרח ותיק זכאי להנחה בתשלומי ארנונה החלים על הדירה המשמשת למגוריו; עלה שטח דירת המגורים על 100 מ"ר, תינתן ההנחה רק לגבי 100 מ"ר.
(ב)ההנחה לפי סעיף קטן (א) תינתן לאזרח ותיק בשיעור של 30%; ואם משתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980 (להלן – חוק הבטחת הכנסה) – בשיעור של 100%. 
(ג)על הנחה לפי סעיף זה יחולו הוראות אלה:
(1)ההנחה תינתן לאותו אזרח ותיק בעד דירת מגורים אחת בלבד;
(2)ההנחה תינתן רק לאזרח ותיק אחד אף אם גרים בדירה יותר מזכאי אחד;
(3)ההנחה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג המתגוררים באותה דירת מגורים הוא אזרח ותיק;
(4)ההנחה תינתן רק לאזרח ותיק שסך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, אינו עולה על השכר הממוצע כפי שפורסם לאחרונה לפני הגשת הבקשה להנחה; גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, תינתן ההנחה רק אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה דירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע;
(5)ההנחה תינתן על פי בקשה בכתב חתומה בידי המבקש, הכוללת את הפרטים והמסמכים שקבעה הרשות המקומית לענין זה, שהגיש המבקש לרשות המקומית שבתחומה נמצאת דירת המגורים שבה הוא מתגורר, או על פי הצהרה בכתב של המבקש כי מתקיימים לגביו התנאים המפורטים בפסקה (4).
 
 
 
 
 
 
תקנות האזרחים הוותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה), התשע"ב – 2011
 
אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה 1995 (להלן – אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה), יהיה זכאי להטבות הניתנות לאזרח ותיק שמשתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א – 1980 (להלן – חוק הבטחת הכנסה, המפורטות להלן:
הנחה בתשלומי ארנונה כאמור בסעיף 9 לחוק העיקרי
 
 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...

 
אינסטאגרם הגלבוע לצפיה בסרטוני וקליפים  מ.א.הגלבוע לחצ/י לפייסבוק הגלבוע  שלנו לחצ/י
     


 


יומן ארועים
ליומן הארועים מסך מלא לחצ/י
 
 
הרשמה לניוזלטר הגלבוע
 
גופי סמך מועצה


 
   
תאגיד קולחי הגלבוע מרכז "דורות בגלבוע מרכז צעירים בגלבוע
     
 
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית הגלבוע 2006 ©  - כתובת למשלוח מכתבים: ד.נ גלבוע מיקוד  1894400    הבהרה משפטית      תנאי שימוש באתר   
לייבסיטי - בניית אתרים