אוטונומיה ניהולית יישובית - דגם השלטון הדו רובדי                          
אוטונומיה ניהולית – הגדרה:

אוטונומיה ניהולית– פיתוח מנגנון/ מבנה ארגוני המאפשר האצלת סמכויות מהמועצה ליישובים על מנת, שהתושבים יוכלו לקבל את מירב שירותי המועצה ביישוב עצמו.


אוטונומיה ניהולית - רקע

במועצה אזורית הגלבוע 33 יישובים, הנחת המוצא הינה כי כל ישוב במועצה נמצא בשלב אחר בתהליך התפתחות האוטונומיה הניהולית.
קיימים יישובים בהם קיימת תרבות ארגונית של עבודת וועד מקומי או וועד אגודה למתן שירותים לתושבים והפעלת מערכת וועדות בתחומי החיים השונים.
לעומת זאת, ביישובים אחרים לא קיימת תרבות ארגונית זו ושירותי המועצה ניתנים בעיקר ישירות לתושבים.
מכאן, שתהליך האצלת הסמכויות ליישוב והקמת המנגנון להפעלת השירותים יהיה שונה מיישוב ליישוב ועוצמתו תהיה בהתאם ליכולתו של היישוב לקבל את הסמכויות ולהפעיל אותן.

 

שלטון דו רובדי

במועצות האזוריות מתקיימים מודלים מגוונים של חלוקת סמכויות ואחריות בין שני רובדי השלטון. מתן השירותים לפי דגם השלטון הדו רובדי מתבצע עפ"י חלוקת סמכויות מתואמת ומעוגנת בהחלטת מליאה, בין המועצה לוועד המקומי. ראוי להדגיש כי אין משמעו של השלטון הדו רובדי בהסרת האחריות הישירה של המועצה, כרשות השלטונית המוניציפאלית של האזור, לנושאים המוניציפאליים ולייצוג האינטרסים של תושביה בפני מוסדות המדינה, אלא יסודו בייעול העבודה מול הרשות ע"י ריכוז צרכי היישוב באמצעות הגורם הסוברני לכך ביישוב, קרי הוועד המקומי, וחלוקת העבודה על בסיס האצלת סמכויות מהרשות לוועד המקומי.
אצילת הסמכויות מרחיבה את מוטת השליטה ומידת השותפות. בכך מגמישה את תהליכי קבלת ההחלטות תוך שהיא מתעלת אותם לפסים מקצועיים לטובת הקהילה כולה. התפיסה המובילה במבנה המשילות הדו רובדי, היא מתן האפשרות לתושב להשפיע על איכות חייו לצד הפעילויות הכלכליות המתקיימות בו (חקלאות, יזמות עסקית קטנה, תעשיה זעירה). המועצה מספקת לתושבים וליישובים ממשאביה וממשאבים אותם היא מגייסת מגורמים שונים, תוך חלוקת האחריות עם הוועד המקומי ומאפשרת תשתית להתפתחות וצמיחת יישוביה, כל אחד עפ"י אופיו, צביונו וצרכיו.
 
מועצה אזורית יכולה לבחור בין אספקת שירותים מבוזרת ביישובים לבין אספקת שירותים מרוכזת במוקדים אזוריים. בנסיבות מסוימות, יכולה המועצה להפנות תושבים למוקדי שירות מחוץ לגבולותיה.
החוק מחייב את המועצה האזורית לספק רק מספר מוגבל של שירותים ומעבר להם, יש למועצה במישור הפורמאלי שיקול דעת להחליט.
לכן, למועצה נותר מרחב גמישות בהחלטה אילו שירותים לספק ועד כמה מוכנה להשתתף בשירותים שיינתנו על ידי הוועדים המקומיים.
אולם, במקרים רבים, לא עומדים לרשות הוועד המקומי המשאבים החומריים והאנושיים לספק שירותים הנדרשים על ידי התושבים.
חוסר ההלימה בין הדרישות לבין המשאבים, בין המועצות ליישוביהם, והפערים הגדולים בין יכולותיהן וחוסנן של המועצות האזוריות ו/או הוועדים המקומיים, באים לידי ביטוי בהתפתחות הסדרים מגוונים.

 

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון) התשס"ד 2004

קובע, כי לוועד המקומי יהיו רק סמכויות שהואצלו לו על ידי המועצה האזורית, כאשר זו רשאית להאציל לוועד המקומי חלק מסמכויותיה ובאותה מידה גם יכולה לשלול ממנו סמכויות, שהואצלו לו.
חלק מסמכויות המועצה ומסמכויות ראש המועצה אינן ניתנות להאצלה, כגון : הטלת אגרות והיטלים, התקנת חוקי עזר ופרסומם, ייסוד תאגידים ורכישת מניות בהם, חברות בעמותות, הפקעת מקרקעין, אישור תקציב הוועד המקומי וחוק רישוי עסקים.
התיקון מעניק למועצה האזורית גם סמכויות פיקוח ובקרה על הוועד המקומי ובכלל זה הסמכות להחליפו בעת הצורך, או לפזרו אם אינו ממלא תפקידיו, הסמכות להורות על בחירת וועד חדש או למנות וועדה קרואה למילוי תפקידי הוועד המקומי, וכן, בסמכותו של ראש המועצה להדיח יו"ר וועד מקומי אם אינו ממלא חובותיו כנדרש.
מימוש מלא של האוטונומיה הניהולית הניתנת לוועדים המקומיים, על ידי אצילת הסמכויות, מצריך מילוי תחומי אחריות. לאור העובדה כי חברי הוועד הינם מתנדבים, הפעלת "מנהל הקהילה", שהינו הזרוע המבצעת של הוועד או שחקן חיזוק עבור הוועד, הופכת למשמעותית וחיונית להצלחת הטמעת האוטונומיה הניהולית של היישוב