נוהל תוכניות אב/מתאר/מפורטות בסמכות מחוזית ובסמכות מקומית

שלב תיכנוני:

מציאת מקורות מימון לתוכנית.

מינוי מתכננים ויועצים בשיתוף עם הגורמים הרלוונטים.

חתימת חוזים.

מינוי ועדת היגוי.

התייעצות מיוחדת עם מומחים.

מיפוי מצב קיים.

ניתוח מצב קיים, נתוני רקע, תוכניות מצב קיים.

ריכוז סקרים ובעלויות.

הגדרת סוגיות תכנוניות, הנחיות פרוגרמאתיות.

הגדרת מטרות ויעדים מדיניות.

ליווי ריכוז ישיבות תאום בין המתכננים.

קיום דיונים מקדימים.

לווי תאום וריכוז בחירת חלופה נבחרת וקבלת אישור עליה.

תאום בענין הכנת תוכנית ותקנון עבור נספחים למול החלופה הנבחרת כולל תאום עם היועצים ע"פ נוהלי מבא"ת.

 

שלב סטטורי:

העברת התוכנית לאישור ועדה מקומית.

תאום התוכנית והנספחים למול מוסדות התכנון, ועדה מחוזית, משרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, חקלאות וכו'.

תאום וליווי מילוי תנאי סף ועדה מחוזית העברת התוכנית לישיבת ועדה מחוזית לאישור להפקדה.

תאום מילוי תנאי ועדה מחוזית , מועצה ארצית, מנהל התכנון ומשרדי ממשלה השונים לקבלת אישורם טרם הפקדה (משרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, חקלאות ועוד).

הופעה בפני הועדות השונות ומתן הסברים.

העברת נוסח פרסום, גזרי עיתונות צילומים.

התנגדויות.

ליווי ותאום בים הגורמים השונים טרם ישיבת התנגדויות.

שלב מתן תוקף.

תאום מילוי תנאי הועדה ומתן תוקף.