יישובים:

המחלקה פועלת להידוק הקשר בין היישובים והמועצה ומסייעת ליישובים בתחומים הבאים:

ליווי היישובים בתהליכי השינוי, הצמיחה וההתחדשות – בהתאם לתוכנית אב של המועצה.

ליווי וסיוע בתהליכי ההרחבה ביישובים: תכנון והתאמת התשתיות לגידול באוכלוסייה.

ליווי אזור תעשייה חבר.

ליווי תחנת מעבר סחורות, מעבר הגלבוע .

ליווי ההיפודרום.

 

ועדה מקומית לתכנון ולבנייה:

ועדה מקומית, גוף סטטוטורי, המופקד על מרחב תכנון של מועצה אזורית הגלבוע:

רישוי בנייה – היתרי בנייה למבנים ולשימושים, אשור תשריטי חלוקת קרקע.

ייזום וטיפול בתכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות.

טיפול בתכניות מתאר מחוזיות וארציות.

מידע והדרכה לגבי ייעודי קרקע וזכויות בנייה.

פיקוח על הבנייה בהתאם ל"חוק התכנון והבנייה".

 

רישוי עסקים:

טיפול בקבלת רשיון עסק על פי "חוק רישוי עסקים".

הנחיית בעלי עסקים בתהליכי הרישוי על פי דרישות משרדי הממשלה הרלוונטיים.

פיקוח על העסקים העובדים עם רישיון שאכן עומדים בתקנות.

פיקוח וטיפול בעסקים הפועלים ללא רישיון.