מינוי וועדות קלפי ומשקיפים


מינוי וועדות קלפי ומשקיפים

לטופס כתבי המינוי לחצ/י

  נמסרת בזאת הודעה לבאי כח הרשימות המתמודדות לראשות המועצה, למועצה    
  ולוועד המקומי כי באפשרותם להעביר לוועדת הבחירות של המועצה האזורית  
  הגלבוע רשימת נציגים מטעמם אשר ישמשו כמשקיפים בקלפיות.

   מודגש כי על נציגי הרשימות להיות מקרב בוחרי הישוב שבו יוצבו.

בהתאם לדין, רשאי להיות נוכח בישיבת ועדת הקלפי, נוסף לחברי וועדת הקלפי והמזכיר של הועדה, כמשקיף בלבד, נציג אחד של כל רשימת מועמדים או הצעת מועמד שאושרה כדין ושאינה מיוצגת בוועדת הקלפי.

יודגש: רשימת מועמדים שיש לה חבר בוועדת הקלפי אינה רשאית לשלוח משקיף לאותה הוועדה.

מינוי משקיף יהיה בטופס "מינוי משקיף" (טופס מס' 6, עמוד 94 בספר דיני בחירות למועצות אזוריות 2018) חתום על ידי בא כוח הרשימה או ממלא מקומו. על מנהל הבחירות לאשר על גבי הטופס הנ"ל שרשימת המועמדים הנוגעת בדבר אינה מיוצגת בוועדת הקלפי אליה נתמנה המשקיף.

המשקיפים רשאים להתחלף במשך היום ובלבד שבעת ובעונה אחת לא יימצא במקום הקלפי יותר ממשקיף אחד מטעם אותה רשימת מועמדים.

רצוי מאד להכין כבר עתה את הטפסים למינוי חברי ועדות הקלפי ולמינוי המשקיפים .

 

את רשימות הנציגים יש כאמור להעביר לוועדת הבחירות במזכירות המועצה וזאת עד ליום 20.10.18

 

בברכה

אלי מלכה

מנהל הבחירות למועצה האזורית הגלבוע

 

לטופס כתבי המינוי לחצ/י