צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)- רשימות מאושרות לראשות המועצה ולחברות במועצה