התו הסגול בגלבוע: דף מקוון ייעודי עבור עסקים בגלבוע


התו הסגול בגלבוע: דף מקוון ייעודי עבור עסקים בגלבוע- באמצעותו יכולים העסקים בגלבוע, להצהיר בנוחות ובקלות על עמידה בקריטריונים של התו הסגול, וזאת כתנאי לאישור פעילותם.פרטי בעל העסק/ מחזיק בעסקאם ברצונך להצטרף לאתר העסקים "בשבילנו רק גלבוע"(www.gilboa4me.co.il) לחצ/י

1. אני מצהיר כי המקום או העסק עומד בתנאים המפורטים בתקנה 5(ב)(2א)(א) / בתקנה 5(ב)(2א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף – 2020.

2.אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים במקום או בעסק לטובת שמירה על בריאות הציבור.


3. ולראיה באתי על החתום


Browser not supported


אני מעוניין לפרסם את העסק שלי באתר המועצה

 

לעיון במדריך לרישוי ופעילות עסקים בתקופת הקורונה לחצ/י

לעיון בקובץ התקנות לשעת חירום לחצ/י