דלג לתוכן העמוד

לעמותה לניהול תחנת העמקים (ע"ר) דרוש/ ה מנכ"ל / ית

לעמותה לניהול תחנת העמקים (ע"ר) דרוש/ ה מנכ"ל / ית
מכרז כ"א שמספרו 2022/02

העמותה לניהול תחנת העמקים )ע"ר( היא עמותה עירונית בבעלות המועצות האזוריות הגלבוע ועמק המעיינות.
העמותה מפעילה תחנה למתן שירותים פסיכולוגיים, טי פולים נפשיים , רגשי ים, ייעוץ פסיכולוגי ואבחו נים -
בתחום החינוך, הפרט והקהילה. העמותה מוכרת כמוסד להתמחות בפסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה חינוכית,
פסיכולוגיה רפואית ופסיכולוגיה התפתחותית, וכן נותנת שירות פסיכולוגי חינוכי של משרד החינוך (שפ"י)
למועצות עמק המעיינות והגלבוע.
תואר התפקיד: מנכ"ל העמותה לניהול תחנת העמקים (ע"ר)
תיאור התפקיד:
▪ ניהול כולל של העמותה.
▪ אחריות כוללת, ניהולית ומקצועית, לשירותים שנותנת העמותה - שירות פסיכולוגי חינוכי בתחום
המועצות האזוריות החברות בעמותה, שירותים פסיכולוגיים לפרט ולקהילה.
▪ תכנון וביצוע תוכנית עבודה שנתית ובקרה תקציבית בהתאם למדיניות הוועד המנהל.
▪ ייזום, קידום ופיתוח של פעילות העמותה.
▪ ניהול ופיתוח מקצועי של צוות העובדים.
▪ גיוס משאבים.
▪ קידום וטיפוח הקשר עם המועצות, התושבים והקהילות.
דרישות סף:
1 .השכלה: בעל תואר אקדמי באחד המקצועות הבאים: פסיכולוגיה, כלכלה, מינהל עסקים, משפטים,
ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה, לימודי עבודה או בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי
של העמותה.
2 .ניסיון :
בעל ניסיון של 5 שנים לפחות באחד מאלה:
א. תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בהיקף עסקים משמעותי.
לעניין סעיף זה: "תפקיד בכיר" – תפקיד של מנהל אגף/תפקיד מקביל לו ומעלה ובתנאי שניהל
באופן ישיר לפחות 10 עובדים; "היקף עסקים משמעותי" - מחזור כספי בסך 5 מלש"ח לשנה לפחות.
ב. בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבור בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או
משפטיים.
לעניין סעיף זה, "כהונה ציבורית בכירה או תפקיד בכיר בשירות הציבורי" - תפקיד בשירות הציבורי
בדרגת מנהל אגף ומעלה, או דרגת סא"ל בצה"ל או דרגה מקבילה בארגון אחר.
ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של העמו תה.
לעניין סעיף זה, לרבות מנהל שפ"ח, פסיכולוג ראשי וכדומה.
במקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי שבסעיף 1 - אם הוא בעל ניסיון מצטבר של עשר שנים
לפחות בתפקיד או בכהונה, כאמור בסעיף 2 ,שמתוכן 5 שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה
של העמותה לניהול תחנת העמקים )ע"ר( וועדת בחינה אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.
דרישות נוספות רצויות:
1 .תואר שני בפסיכולוגיה.
2 .רישום בפנקס הפסיכולוגים.
3 .פסיכולוג מומחה.
4 .בעל תעודת פסיכולוג מדריך – יתרון.
5 .ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול צוות פסיכולוגים המונה 10 עובדים לפחות.
היקף משרה: %100%-50 משר ה.
כפיפות : ועד מנהל.
שכר: שכר בכירים בחוזה אישי – בכפוף לאישור משרד הפנים.
מועד תחילת עבודה - מידי.
*ועדת האיתור רשאית לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה ו לזמן לראיון אישי את עשרת המועמדים
המתאימים ביותר שעמדו בתנאי הסף ובדרישות התפקיד והם עונים על מירב הדרישות הנוספות הרצויות.
הו ו עדה רשאית לדרוש כי המועמדים יעמדו במבחנים עיוניים/מעשיים לפי שיקול דעתה.
מעוניינים יגישו קורות חיים, תעודות על השכלה, אישורים על ניסיון מקצועי וכל מסמך רלוונטי להוכחת עמידה
בתנאי הסף והדרישות הנוספות הרצויות, לתיבת דוא"ל: rahely@il.org.psy
עד תאריך 12/7/2022 ,בציון שם המכרז.
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
בברכה,
עובד נור
יו"ר העמותה