הועדה המקומית לשירות הישובים

המחלקה פועלת להידוק הקשר בין היישובים והמועצה ומסייעת ליישובים בתחומים הבאים:

ליווי היישובים בתהליכי השינוי, הצמיחה וההתחדשות – בהתאם לתוכנית אב של המועצה.

ליווי וסיוע בתהליכי ההרחבה ביישובים: תכנון והתאמת התשתיות לגידול באוכלוסייה.

ליווי אזור תעשייה חבר.

ליווי תחנת מעבר סחורות, מעבר הגלבוע .

ליווי ההיפודרום.

 

ועדה מקומית לתכנון ולבנייה

ועדה מקומית, גוף סטטוטורי, המופקד על מרחב תכנון של מועצה אזורית הגלבוע:

רישוי בנייה – היתרי בנייה למבנים ולשימושים, אשור תשריטי חלוקת קרקע.

ייזום וטיפול בתכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות.

טיפול בתכניות מתאר מחוזיות וארציות.

מידע והדרכה לגבי ייעודי קרקע וזכויות בנייה.

פיקוח על הבנייה בהתאם ל"חוק התכנון והבנייה".

 

רישוי עסקים

טיפול בקבלת רשיון עסק על פי "חוק רישוי עסקים".

הנחיית בעלי עסקים בתהליכי הרישוי על פי דרישות משרדי הממשלה הרלוונטיים.

פיקוח על העסקים העובדים עם רישיון שאכן עומדים בתקנות.

פיקוח וטיפול בעסקים הפועלים ללא רישיון.
טיפול באישור תיקי בניה – קבלת התיקים וכל האישורים הנדרשים, תשלום פקדון בשעור של 20% מאגרת בניה משוערת, בדיקתם, דיון בועדה ומתן גיליון דרישות, בדיקת התיקונים הנדרשים בתכניות, הנפקת אגרות בניה, הנפקת היתר בניה והחתמתו בידי מהנדס הועדה ויו"ר הועדה.

הנפקת טופס 4' – קבלת האישורים והחתימות הנדרשים ע"י מפקח הועדה, הוצאת טופס 4' והחתמתו ע"י מהנדס הועדה ויו"ר הועדה.

אכיפת חוק התכנון והבניה – מפקחי הועדה עורכים סיורים ברחבי המועצה, מאתרים עבירות על חוק התכנון והבניה ומטפלים עפ"י החוק.

סיוע למחלקת ארנונה  - מפקחי הועדה מעניקים סיוע צמוד למח' ארנונה, בדיקת גודל המבנה, שימוש, פרטי המשתמש, הפרדת נכסים וכו'.

עבודת אדריכלית המועצה – טיפול בנושא תכניות מפורטות, טיפול רצוף בהרחבות ישובים, קיום ישיבות עבודה הן מול התושבים והן מול המתכננים, לווי תכנון אדריכלי לפרוייקטים ברחבי המועצה, בדיקה והכנת תכניות מפורטות לקראת ועדת המשנה של הועדה המקומית, קבלת קהל.

ועדת משנה של הועדה המקומית – קיום ועדה אחת לחודשיים (לערך) + ועדת רישוי בהתאם לצורך אחת לחודש (לערך), שליחת הזמנות לתושבים, למתכננים ולנציגי משרדי הממשלה השונים, הכנת תיקי הבניה, תכניות המפורטות וסדר יום. כתיבת פרוטוקול והחתמתו ע"י מהנדס הועדה, יו"ר הועדה ומזכיר הועדה, העברת החלטות למבקשים ולמתכננים ולגורמים שונים בדואר ישראל.

קבלת קהל – ע"י כל העובדים במחלקה (כל אחד בתחומו) -2 ימים בשבוע עבור נושאים מורכבים כגון: בדיקת תכניות מול מתכננים וכו... ביתר הימים עבור נושאים פחות מורכבים כגון: קבלת תיקי בניה, הנפקת אגרות, הענקת מידע תכנוני, מענה לשאלות ותלונות.

עדכון מיפוי ממוחשב G.I.S – נושא המחשוב במחלקה קיבל עדיפות עליונה, פנינו ל-4 חברות העוסקות בנושא, קיבלנו מהם הצעות מחיר וכעת הנושא נבדק למול איזו חברה ההתקשרות תתבצע.

היטל השבחה – נושא היטל ההשבחה בהילוך גבוה בועדה, מטופל בישיבות עבודה בין מהנדס הועדה ובין שמאי הועדה ומעת לעת בהתייעצות עם היועץ המשפטי לועדה.

עד עתה שולמו היטלי השבחה עבור מתקני תקשורת ומפעלים פרטיים, והמגמה היא להמשיך ולפעול באופן זה. מצ"ב מסמך המפרט את היטלי ההשבחה שנקבעו