כללים לגביית חובות (סעיף 330ב לפקודת העיריות)

בהתאם לסמכותה לפי סעיף 330ב לפקודת העיריות (נוסח חדש ) (להלן-"הפקודה") קובעת הועדה לענייני גביה של מועצה אזורית הגלבוע את כללי הגביה על פיהם תפעל המועצה כדלקמן