כללי אצבע - תקציר חלקי של הכללים החלים על הוועד המקומי

לחוברת הכלים לחץ כאן

כללי אצבע אלו, מהווים תקציר מצומצם וחלקי של הכללים החלים על הוועד המקומי. בהמשך חוברת זו, תינתן הרחבה בנוגע לנושאים אלו ולנושאים נוספים. 

רשות מקומית

וועד מקומי הינו סוג של רשות מקומית ובתור שכזה כפוף לדין הציבורי ואמות המידה הציבוריות.


הרכב הוועד

ביישוב עד 1,500 תושבים יהיו בוועד 5 עד 7 חברים. הוועד הראשון ימונה על ידי המועצה האזורית – בכפוף לאישור שר הפנים (שנוהג להאציל את סמכותו לממונה על המחוז). הבחירות הכלליות הראשונות לוועד יהיו בהתאם למועדי הבחירות של כלל המועצה.


סמכויות הוועד

אין לוועד סמכויות אלא הסמכויות שהמועצה מחליטה להאציל לו. הוועד רשאי לעשות שימוש בסמכויותיו כל עוד לא תהיה בכך סתירה להחלטות המועצה. המועצה רשאית להאציל לוועד סמכויות מתוך כלל סמכויותיה של המועצה. בכל מקרה הוועד לא יהיה מוסמך:

 • לקחת מלוות למעט למימון פיתוח (ביצוע תשתיות וכו'). בכל מקרה כל הלוואה חייבת באישור המועצה והממונה על המחוז.
 • לייסד חברות בת וכו' – לרכוש מניות ו/או להיות חבר בעמותה.
 • להטיל את האגרות וההיטלים של המועצה.
 • לחוקק חוקי עזר.
 • לעסוק ברישוי עסקים.
 • להפקיע מקרקעין.


שכר חברי הוועד

ראש הוועד וחברי הוועד אינם זכאים לקבל שכר ו/או לשמש כעובדי הוועד.


פסולים לכהן בוועד מקומי

בוועד לא יכולים לכהן שני קרובי משפחה או יותר. "קרובי משפחה" לצורך העניין הם בני זוג, הורה או בת זוגו, הורי הורים או בן זוגם, אחים או בן/בת זוגם, בן או בת או בני זוגם.


חדלות מכהונה בוועד המקומי

חבר וועד מקומי יחדל מכהונתו בוועד המקומי אם הוא התפטר, נמצא פסול לכהונה או נעדר מישיבות הוועד המקומי בנסיבות המתוארות בצו (באופן כללי מדובר בהיעדרות משלוש ישיבות רצופות – אך קיימים כללים מפורטים יותר). חבר וועד שהורשע בפסק דין סופי, בעבירה שבית המשפט קבע כי יש עמה קלון, בין אם העבירה נעברה או ההרשעה הייתה בזמן שכיהן כחבר וועד ובין אם לפני שהחל לכהן כחבר וועד, תיפסק כהונתו בוועד המקומי מיום שפסק הדין נהיה סופי.


תחום השיפוט של הוועד

לפי הגדרת שטח היישוב כפי שמופיע בצו הכינון של המועצה האזורית.

ישיבות הוועד המקומי וכינוסן

 • הוועד המקומי קובע בעצמו את מועדי ישיבותיו. חייבת להתקיים לפחות ישיבה רגילה אחת בכל שישה שבועות.
 • ראש הוועד רשאי לכנס בכל עת ישיבת וועד.
 • ראש הוועד חייב לכנס ישיבת וועד, אם נדרש לכך בכתב על ידי לפחות שליש מחברי הוועד
 • (בחתימת ידם).
 • אם ראש הוועד אינו מכנס את הוועד, יוכלו חברי הוועד שדרשו את קיום אותה ישיבה, לכנסה בעצמם, בתוך 14 ימים מיום שביקשו את כינוסה.
 • סדר היום לישיבת וועד מקומי ייקבע מראש על ידי הוועד. אם לא נקבע מראש, ייקבע על ידי יושב ראש הוועד.
 • הזמנה לישיבת הוועד: חתומה בידי מזכיר הוועד/מנהל הקהילה או יושב ראש הוועד, ועליה להכיל פירוט של הנושאים שיעלו לדיון באותה ישיבה.
 • את ההזמנה יש למסור לכל חבר וועד 24 שעות לפחות לפני הישיבה. אם ההזמנה נשלחה בדואר, יש לשלחה 36 שעות לפחות לפני הישיבה. כמו כן, את ההודעה על הזמן, המקום וסד היום של ישיבת הוועד יש לתלות על דלת משרד הוועד או בסמוך לה.


ניהול ישיבות וועד

 • ראש הוועד המקומי הוא היושב ראש בכל ישיבות הוועד. אם ראש הוועד נעדר מהישיבה, סגנו ימלא את מקומו. אם נעדר גם סגנו מהישיבה, יבחרו חברי הוועד הנוכחים באחד מחברי הוועד ליושב ראש הישיבה.
 • ישיבות הוועד הן פומביות, אלא אם הוחלט אחרת בישיבת הוועד.
 • מניין חוקי בישיבות הוועד יהא נוכחות רוב חברי הוועד. אם לא מתקיים מניין חוקי, יש לדחות את הישיבה בשעה אחת, ואז היא תהא חוקית אם יהיו נוכחים בה לפחות שליש מחברי הוועד. אם גם לאחר שנדחתה הישיבה בשעה, לא נכחו בה שליש מחברי הוועד, יש לדחותה בשבוע ימים, ואז היא תהא חוקית, אם יהיו נוכחים בה לפחות שליש מחברי הוועד, ובתנאי שלא יידונו בה עניינים שלא עמדו על סדר היום של הישיבה הקודמת.
 • החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות של חברי הוועד הנוכחים בעת ההצבעה בישיבה בה יש מניין חוקי, אלא אם נקבע בדיון רוב מיוחד. מספר קולות שקול פירושו דחיית ההצעה.
 • ההצבעה נערכת בהרמת ידיים. עם זאת, לפי דרישת שליש לפחות מחברי הוועד הנוכחים, תיערך הצבעה חשאית.


פרוטוקול ישיבת הוועד

 • בכל ישיבה של הוועד יש לרשום פרוטוקול. הפרוטוקול יכיל את שמות החברים הנוכחים, מהלך הדיונים, ההצעות ותוצאות ההצבעה.
 • הפרוטוקול ייחתם על ידי יושב ראש הישיבה, באותה ישיבה או בישיבה הבאה, וישלח לחברי הוועד לפחות 7 ימים לפני הישיבה הבאה.
 • חבר וועד רשאי לערער על האמור בפרוטוקול, וערעור כאמור יועמד לדיון בראשית הישיבה הבאה.


וועדת ביקורת

לכל וועד מקומי חייבת להיות וועדת ביקורת.

בשונה מבחירת יתר וועדות הוועד המקומי, וועדת הביקורת נבחרת לא על ידי הוועד המקומי אלא על ידי המועצה האזורית.

וועדת ביקורת תמנה בין 3 ל- 5 תושבים, שאינם חברי הוועד המקומי.

תפקידי וועדת הביקורת:

 1.  לבדוק האם החלטות הוועד המקומי הוצאו לפועל, כדין.
 2.  לבדוק את חשבונות הוועד המקומי ולוודא כי פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושר.
 3.  לבדוק האם תוקנו ליקויים אשר נמצאו בביקורות הקודמות בפעולות הוועד המקומי.

 

עובדי וועד מקומי

וועד יוכל להעסיק עובדים, אם למשרותיהם תהיה הקצבה בתקציבו המאושר ויתמלאו עוד שורה של דרישות, לרבות אישור המועצה.


סמכות הוועד המקומי להטיל מיסים ותשלומים

וועד מקומי רשאי להטיל מיסים אך ורק באישור המועצה, ולצורך ביצוע הסמכויות שהמועצה אצלה לו.


וועד מקומי המסרב למלא תפקידיו

אם סבור ראש המועצה, שוועד מקומי נמנע ממילוי חובה או מביצוע עבודה שהוטלה עליו, רשאי ראש המועצה לפנות אל הוועד ולדרוש את ביצוע העבודה או התפקיד תוך זמן נקוב, שיקבע ראש המועצה.

אם הוועד המקומי אינו ממלא את התפקיד או מבצע את העבודה בתוך פרק הזמן הקבוע לכך, גם לאחר דרישת ראש המועצה, רשאי ראש המועצה, באישור הממונה על המחוז מטעם משרד הפנים, למנות אדם לביצוע העבודה או למילוי החובה, ורשאי הוא לקבוע את שכרו של אותו אדם, אשר ישולם מקופת הוועד המקומי.


תקציב הוועד המקומי

 • לכל וועד מקומי צריך להיות תקציב שנתי (תחילת שנת כספים – באחד בינואר של כל שנה). תקציב הוועד טעון אישור המועצה האזורית. תקציב הוועד יוגש לאישור המועצה עד 1 באוקטובר בכל שנה, לשנת הכספים הבאה.
 • בעקבות התיקון לצו המועצות, והאפשרות החדשה לפיה יתכן ולוועד מקומי זה או אחר לא יהיו כל סמכויות ולפיכך לא יהא לו צורך בהכנסות, לא ברור האם גם וועד מסוג זה יהא חייב בקיום תקציב.


התקשרות בחוזה

ראש הוועד רשאי, באישור הוועד, להתקשר בחוזה בשם הוועד המקומי (כמובן בכפוף לתקציב מאושר וסמכויות הוועד).


חובת קיום מכרז

ככלל, הוועד המקומי חייב לקיים מכרז בבואו להתקשר בחוזה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה.


דין וחשבון על פעולות הוועד

ראש הוועד יכין, בהקדם האפשרי לאחר ה-1 באפריל של כל שנה, דין וחשבון מפורט על ענייני הוועד במשך השנה שחלפה.