בקשה למידע תיכנוני:
חוק התכנון והבניה קובע כי הרוצה להגיש בקשה להיתר בניה ימציא לועדה המקומית בקשה לקבלת מידע שפרטיו דרושים לעניין ההיתר.
המידע כרוך בתשלום ע"ס 190 ש"ח 
יש לצרף מפה מצבית מעודכת לחצי שנה.
להורדה לחץ כאן

התחיבות לקבלן רשום בפנקס הקבלנים - להורדה לחץ כאן

כתב התחייבות בלתי חוזר לשיפוי - להורדה לחץ כאן

טופס אישור מודד מוסמך:
טופס אישור והתחייבות לסימון מבנה ע"י מודד מוסמך יש להעביר את הטופס חתום ע"י המודד לאחר הגשת הבקשה להיתר במשרדי הועדה המקומית
להורדה לחץ כאן

מינוי הקבלן האחראי לביצוע הבנין - להורדה לחץ כאן

הנחיות בדבר הגשת בקשה להיתר לבית פרטי - להורדה לחץ כאן

נוהל הגשת בקשה להיתר לבית מגורים- תרשים זרימה - להורדה לחץ כאן

דיווח על התחלת בניה ומינוי קבלן
תקנות הבקשה להיתר קובעות כי תינתן הודעה מראש על התחלת הבניה ומועדה .
ניתן לפקסס למשרדי הועדה המקומית בפקס: 6533373
להורדה לחץ כאן