רכש:

 

גביה:

טופס אישור תושבות:

לשם קבלת הטופס  יש לצרף צילום תעודת זהות והספח.
במידה ולא רשומה כתובת המבקש בספח, אזי  יש לצרף מכתב אישור תושבות ממזכירות הישוב בו גר המבקש.
את הבקשה וצילומי המסמכים יש לשלוח :
דואר - מועצה אזורית הגלבוע ד.נ גלבוע מיקוד 18120
פקס: 0465333288
דוא"ל - גביה:סנדרה נאבסו - [email protected]

גזברות:

קולחי הגלבוע:

תאגיד קולחי הגלבוע: טופס הרשמה לקבלת שירות חשבון דיגיטלי בדוא"ל

 

ועדה מקומית:

בקשה למידע תיכנוני: חוק התכנון והבניה קובע כי הרוצה להגיש בקשה להיתר בניה ימציא לועד המקומית בקשה לקבלת מידע שפרטיו דרושים לעניין היתר.המידע כרוך בתשלום ע"ס 190 ש"ח יש לצרף מפה מצבית מעודכת לחצי שנה .

טופס אישור מודד מוסמך: טופס אישור והתחייבות לסימון מבנה ע"י מודד מוסמך יש להעביר את הטופס חתום ע"י המודד לאחר הגשת הבקשה להיתר במשרדי הועדה המקומית

דיווח על התחלת בניה ומינוי קבלן: תקנות הבקשה להיתר קובעות כי תינתן הודעה מראש על התחלת הבניה ומועדה .ניתן לפקסס למשרדי הועדה המקומית בפקס: 6533373