דלג לתוכן העמוד

מועצה אזורית הגלבוע הזמנה להגיש הצעות מחיר  לשירותי קבורה וטהרה בבית עלמין חבר .

 

מועצה אזורית הגלבוע הזמנה להגיש הצעות מחיר  לשירותי קבורה וטהרה בבית עלמין חבר .

 1. מועצה אזורית הגלבוע (להלן:" המועצה") מעוניינת לקבל  מקבלנים הצעות מחיר לשירותי קבורה וטהרה בבית עלמין חבר,  המציעים מחוייבים בזמינות לקריאה של המזמין  24/7 (להלן" ההצעה"). 

 2.  מוזמנים להציע הצעות יחידים או תאגידים המאוגדים כדין במדינת ישראל , שיש ביכולתם לספק את השירות הנדרש 24/7 לרבות הכנת צוות חלופי לגיבוי ככל שיידרש.  במקרים  בהם המציע לא יהיה זמין ליתן את השירות כמתחייב, תוכל המועצה להפעיל שירות חלופי בכל מחיר שתמצא לנכון ועל המציע יהיה לשאת במלוא העלויות המשתמעות.

 3. יובהר כי אין בהליך זה כדי לחייב את המועצה בקבלת הצעות  כלשהן והמועצה תפעל בעניין זה לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם להוראות הזמנה זו, והוראות כל דין. 

 4. על המציעים ליתן הצעתם בדרך של ציון עלות שירות קבורה וטהרה בלבד לנפטר בסך 3,200 ₪ . יודגש כי כל הציוד הנדרש, לרבות עבודות הכרוכות בקבורה- מחפרון (בובקט), חפירה,(כרית חלקה) ציוד  טהרה  ותכריכים וציוד קבורה , כולל לוחות קבורה.

 5. השירותים שהמציע הזוכה יידרש לספק:  

 1. שירותי טהרה לנפטר.

 2. שירותי קבורה לנפטר.

 1. מובהר, כי בהצעתם על המציעים לקחת בחשבון את כל העלויות הישירות והעקיפות הכרוכות בביצוע השירותים הנדרשים. לא כולל אמבולנס 

 2. על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים  

  1. ניסיון של לפחות 3 שנים במתן שירותים לבית עלמין בסדר גודל דומה. יש לצרף המלצות.

  2. אישור רשויות המס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976 ואישור על ניכוי מס במקור. 

  3. במקרה שהמשתתף הוא תאגיד יצורף בנוסף אישור עו"ד/ רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם התאגיד. 

 3. המציע הזוכה לא יהיה בעל סמכות לקביעת מדיניות או קבלת החלטות, ומעמדו בבחינת מבצע בלבד. 

 4. המציע הזוכה יהיה בבחינת נותן שירותים חיצוני  ולא יתקיימו בינו  ו/או בן מי מעובדיו  ובין המועצה או מי מטעמה יחסי עובד מעביד. 

 5. המציע  יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לו ו/או לעובדיו ו/או למועצה ו/או לצד ג' כלשהו – והוא מתחייב להציג למועצה פוליסת ביטוח מתאימה ובה הוא יבטח את כל פעולותיו נשוא הזמנה זו, כאשר המועצה תהיה אחד המבוטחים, ותבוטל זכות השיבוב כלפיה. 

 6. המציע הזוכה לא יהיה רשאי להמחות את זכויותיו וחובותיו לאחר, ללא אישור מראש ובכתב של המועצה. 

 7. יובהר כי אין מדובר בהצעה אלא בהזמנה להציע הצעה, ועל בסיס ההצעות שיוגשו תבחן המועצה את עצם ההתכנות לעריכת ההתקשרות. 

 8. לחברה תהא הזכות לבקש הבהרות מאת המציעים, כן תהא לה הזכות להזמין את מי מהמציעים לראיון ולקבלת פרטים והסברים נוספים. 

 9. המועצה תהא רשאית לבחור את ההצעה הזוכה  או כמה הצעות זוכות, בהתאם להתרשמותה מן המציעים והתאמתם לצרכיה, והיא אינה מחויבת לבחור בהצעה כלשהי . 

 10. יובהר כי לחברה תהא הזכות להזמין חלק מהשירותים או את כולם וכל זאת על פי שיקול דעתה. 

 11. ההצעות יוגשו עד ליום_חמישי ה- 19/05/22 למועצה אזורית הגלבוע בדוא"ל  בלבד [email protected] יש לוודא קבלת ההצעה בדוא"ל בטלפון: 04-6533241 .  

בכבוד רב,  

ענת מור, מנכ"לית .